UniPack

Kategorie Produktów

(22) 750 17 41

unipack@unipack.pl

Szukaj

Ewidencja odpadów obowiązkiem przedsiębiorcy - jak ją prowadzić?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każde przedsiębiorstwo, w przypadku którego powstają odpady inne niż komunalne, ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Jeszcze niedawno ewidencja ta prowadzona była w wersji papierowej, jednak obecnie nastąpiło odejście od tego formatu na rzecz ewidencji elektronicznej, prowadzonej w BDO na indywidualnym koncie przedsiębiorcy. Rozwiązanie to ma na celu nie tylko uszczelnienie gospodarki odpadami, ale także ma ograniczyć szarą strefę, w tym tworzące się nielegalnie dzikie wysypiska śmieci.

Ewidencja odpadów 2021 - co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. To właśnie bezpośrednio w systemie , lub wykorzystując zewnętrzne aplikacje, które są z nim zintegrowane, przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów - zgodnie z ich katalogiem. W praktyce odejście od papierowych kart ewidencji sprawia, że bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Co więcej - uniemożliwia mu to także obrót odpadami - przyjęcie odpadu, jego przekazanie lub transport.

Co to jest BDO i jak z niej korzystać?

Skrótowiec BDO odnosi się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Została ona wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarowania odpadami, a zarazem przeciwdziałania nieprawidłowościom, do jakich dochodziło w tym sektorze. Baza ta przede wszystkim pozwala instytucjom kontrolującym mieć bieżący wgląd w sytuację, ile odpadów - oraz jakiego rodzaju - powstaje w poszczególnych firmach. Zgodnie z przepisami prawa, wpis do tzw. Rejestru BDO jest obowiązkiem każdego podmiotu, który wytwarza odpady i prowadzi ich ewidencję, wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach, opony, baterie, akumulatory, smary, oleje lub sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązkiem rejestracji w BDO są objęci także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Co ważne, wpis do tzw. Rejestru BDO, czyli inaczej Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących może zostać dokonany elektronicznie w systemie BDO lub w odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności urzędzie marszałkowskim. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli działalność danego przedsiębiorstwa podlega wpisowi do Rejestru BDO, wpis należy uzyskać przed jej rozpoczęciem. Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie danego przedsiębiorstwa do Rejestru BDO.

Dlaczego ewidencja odpadów jest obowiązkowa?

Dzięki temu, że ewidencja odpadów jest obligatoryjna dla każdego podmiotu spełniającego powyższe kryteria, Ministerstwo Środowiska oraz inne podmioty kontrolujące mają bieżący wgląd w sytuację dotyczącą gospodarowania odpadami. Pozwala to nie tylko na ciągłą kontrolę wytwarzania i składowania odpadów, ale także zabezpiecza gospodarkę przed powstawaniem nielegalnych, dzikich wysypisk śmieci, ponieważ obieg odpadów podlega bieżącemu monitorowaniu. Ewidencjonowanie odpadów zgodnie z wytycznymi ma zapewnić nie tylko ilościową, ale również jakościową kontrolę wszystkich odpadów - zarówno tych wytwarzanych, jak i również transportowanych, przekazywanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych. Prowadzona elektronicznie ewidencja odpadów dodatkowo umożliwia kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami oraz ich transportu.

O czym pamiętać prowadząc ewidencję odpadów?

Choć ewidencja odpadów w systemie BDO wydaje się prosta, warto pamiętać o kilku ważnych aspektach. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z uproszczonej ewidencji odpadów, spełniając jeden z dodatkowych warunków. Wśród przykładowych okoliczności łagodzących wskazać należy między innymi wytwarzanie niebezpiecznych odpadów w ilości do zaledwie 100 kg rocznie, wytwarzanie innych niż niebezpieczne odpadów (niebędących komunalnymi) w ilości do 5 ton rocznie, czy też transportowanie odpadów, wykonując wyłącznie tę usługę. Co istotne, wszystkie dokumenty i dane, na podstawie których w danym przedsiębiorstwie sporządzane są karty ewidencji odpadów i inne dokumenty w BDO, należy przechowywać przez okres 5 lat. Obowiązkiem jest także udostępnianie ich na żądanie odpowiednich organów. Konieczne jest także uczciwe podejście do tematu gospodarowania odpadami oraz dotrzymywanie wskazanych w prawie terminów wypełniania odpowiednich kart w BDO. Nie prowadzenie ewidencji odpadów lub wykonywanie tego obowiązku w sposób nieterminowy bądź niezgodny z faktyczną ilością przekazywanych odpadów (lub ich rodzajami), grozi karą aresztu lub grzywną w wysokości od 100 zł do ponad miliona złotych.
Udostępnij
Przypnij
Wrzuć
Sprawdź więcej
Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach? O jakich zmianach w przepisach dotyczących magazynowania odpadów warto wiedzieć? Co mówi rozporządzenie? Jak prawidłowo magazynować odpady?
Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje? Jakie korzyści można uzyskać na podstawie dokumentu potwierdzającego recykling? Jakie są jego rodzaje i jak wygląda procedura złożenia wniosku?
Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku! Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych informuje, że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP, od 3 lipca br. nie nastąpią żadne zmiany w dotychczas obowiązujących uregulowaniach w tym zakresie.
Popularne produkty
Przejdź do sklepu
Najnowsze posty
Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach?
Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje?
Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku!
Copyright 2021 - All Rights Reserved