UniPack

Kategorie Produktów

(22) 750 17 41

unipack@unipack.pl

Szukaj

Author Archives: unipack


Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach?

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów. Minister Klimatu wskazał w nim m.in. szereg zmian, dotyczących tego procesu. Oznacza to, że wiele firm stanęło przed potrzebą dostosowania swojej działalności oraz systemu gospodarowania odpadami do zmian w wymogach, wskazanych w rozporządzeniu. Na czym polegają zmiany i jak zadbać o skuteczne dopasowanie się do nowych realiów? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Wspomniane rozporządzenie reguluje zasady magazynowania odpadów, uściślając między innymi warunki, w jakich powinny być przechowywane. Prace nad rozporządzeniem trwały od początku 2019 roku, jednak dopiero na początku 2021 weszło ono w życie. Istotny jest fakt, że przepisy prawa dotyczą nie tylko sposobów magazynowania i oznakowania odpadów, ale także uwzględniają wstępne magazynowanie. Należy przez nie rozumieć magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę.

Magazynowanie odpadów – co mówi rozporządzenie?

Przede wszystkim rozporządzenie dzieli wszystkie podmioty magazynujące odpady na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią podmioty, które całkowicie są wyłączone z obowiązków, wynikających z treści rozporządzenia. Zaliczają się do nich podmioty uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów, tzn. stosujące jedynie kartę przekazania odpadów. Ponadto zaliczenie podmiotu do tej grupy może wynikać również przykładowo z takich czynników, jak magazynowanie odpadów komunalnych przez ich wytwórcę lub przez właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone, magazynowanie w ramach zbierania przez nieprofesjonalnego zbierającego odpady (na przykład apteki czy sklepy).

Druga grupa wskazana w rozporządzeniu to podmioty wytwarzające poniżej 1 tony (1 Mg) odpadów niebezpiecznych lub poniżej 100 ton (100 Mg) odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Do grupy tej zaliczają się ponadto firmy świadczące usługi remontowo-budowlane, sprzątanie, konserwację czy naprawę, magazynujące odpady w miejscu ich wytworzenia.

Trzecią grupę stanowią z kolei podmioty magazynujące 1 tonę lub więcej niebezpiecznych substancji rocznie, lub 100 ton i więcej odpadów innych niż niebezpieczne – również w skali roku. To do tej grupy należą nie tylko przedsiębiorstwa, zajmujące się profesjonalnie zbieraniem lub przetwarzanie odpadów, ale także te podmioty, które działają w innych branżach, ale wytwarzają wspomniane powyżej ilości odpadów rocznie.

Magazynowanie odpadów 2021 – jakie zmiany?

Przede wszystkim od początku 2021 roku wprowadzone zostają dodatkowe obowiązki, nakładane na podmioty. Jednym z nich jest oznakowanie lokalizacji każdego rodzaju odpadu za pomocą tablicy. Powinna ona zawierać co najmniej kod odpadu, mogą być na niej zamieszczone także nazwa odpadu zgodna z katalogiem odpadów lub nazwa zwyczajowa (jak papier czy szkło). Konieczne jest także zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych, by ograniczyć od minimum oddziaływanie ich na magazynowane odpady – wszystko po to, by m.in. zapobiec zmianom właściwości chemicznych i fizycznych oraz pojawianiu się uciążliwych zapachów. Opakowania, pojemniki, kontenery lub zbiorniki, w których przechowywane są odpady, powinny być szczelne, by zapobiec uwalnianiu się do gleby i wód wycieków oraz ścieków z odpadów.

Wśród nowych obowiązków znajduje się także magazynowanie odpadów w taki sposób, by ograniczyć ich pylenie, prowadzenie magazynowania w sposób selektywny, uwzględniając właściwości odpadów, ich stan skupienia oraz potencjalne zagrożenia (jak np. ryzyko pożaru).

Jakie wymogi powinien spełniać magazyn odpadów?

Uwzględniając wymogi zawarte w rozporządzeniu, magazyn odpadów powinien uwzględniać właściwości odpadów, które są w nim przechowywane. Należy zadbać o to, by oddzielić od siebie poszczególne rodzaje odpadów, a także w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, woda i promienie słoneczne. Mogą one bowiem znacząco wpływać nie tylko na zmianę właściwości odpadów, ale także doprowadzać do odpływania do gruntu niebezpiecznych substancji. Należy także pamiętać o tym, że magazynowanie odpadów powinno się prowadzić w wydzielonej oraz przeznaczonej wyłącznie do tego celu instalacji, w obiekcie budowlanym lub jego części, bądź też w innym miejscu magazynowania odpadów.

Na co zwrócić uwagę magazynując odpady?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na liczbę produkowanych przez nas odpadów. To od jej faktycznej ilości – a nie tej zadeklarowanej na pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, zależy kwalifikacja do jednej z wyżej wymienionych grup. Oznacza to, że wymagania dla określonej kategorii wytwórców odpadów dotykają nas dopiero wtedy, gdy ilość magazynowanych przez nas odpadów przekroczy wskazane przez Ministra Klimatu limity dla poszczególnych grup, które określa rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów.

Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje?

Będąc posiadaczem odpadów opakowaniowych – bez względu na to, czy je wytwarzamy samodzielnie, czy kupujemy od firm trzecich – należy spełnić szereg obowiązków. Jednym z nich jest dopełnienie formalności, związanych z odzyskiem opakowań. Wśród obowiązków takiego przedsiębiorstwa znaleźć można między innymi te związane z dokumentami DPR. Nie wszyscy mają jednak świadomość, co to za dokumenty oraz w jaki sposób wejść w ich posiadanie – przyjrzyjmy się zatem bliżej tej tematyce.

Co to jest dokument DPR?

Skrót DPR oznacza nic innego, jak dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych. Jest to dokument, który potwierdza nie tylko wagę odpadów, które zostały przez nas przekazane w celu poddania ich recyklingowi, ale także zawiera informację o sposobie, w jaki zostaną one przetworzone. Dokument ten służy do potwierdzenia samodzielnego wykonania obowiązków, jakie wynikają z dysponowania odpadami opakowaniowymi przez przedsiębiorstwo.

Dokumenty potwierdzające recykling mają ściśle określony wzór, który wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR. Dostępne są trzy odrębne egzemplarze, oznaczone symbolami literowymi A, B oraz C. Egzemplarz oznaczony symbolem A przeznaczony jest dla przedsiębiorcy lub organizacji odzysku, przekazujących odpady do recyklingu lub odzysku. Egzemplarz oznaczony symbolem literowym B trafia do prowadzącego odzysk, z kolei egzemplarz C powinien trafić bezpośrednio do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dokumenty potwierdzające recykling – jakie rodzaje?

Istnieją dwa typy dokumentów, które potwierdzają recykling. Pierwszy z nich to DPR – przez ten skrót rozumiemy dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych. Powinien on zawierać między innymi masę tych odpadów oraz sposób, w jaki zostały poddane recyklingowi. Osobnym dokumentem jest natomiast EDPR – dokument, który potwierdza eksport lub wewnątrzwspólnotową (czyli mającą miejsce na terenie Unii Europejskiej) dostawę odpadów opakowaniowych właśnie po to, by poddać je recyklingowi. Także ten dokument powinien zawierać informacje na temat masy odpadów recyklingowych.

Osobną kwestię stanowią dwa dodatkowe dokumenty – DPO i EDPO. W przypadku DPO mamy do czynienia z dokumentami potwierdzającymi inny proces odzysku odpadów, niż recykling. EDPO – analogicznie – odnosi się do sytuacji, w której poprzez eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych mamy do czynienia z innym procesem odzysku odpadów, niż poddawanie ich recyklingowi.

Wniosek o potwierdzenie recyklingu – procedura złożenia

Istotną kwestię stanowi sposób, w jaki można uzyskać wspomnianą dokumentację.

Dokument DPR oraz DPO wystawiane są przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny proces odzysku, na wniosek przedsiębiorstwa, które wprowadza produkty w opakowaniach lub na wniosek organizacji odzysku opakowań. Co ważne – wniosek o potwierdzenie recyklingu powinien być złożony w terminie do 30 dni od chwili przekazania odpadów na rzecz takiej organizacji. W dalszej kolejności dokument DPR wystawiany jest w trzech egzemplarzach, a termin jego wystawienia nie może przekroczyć 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o potwierdzenie recyklingu.

Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling wystawiany jest w jednym z trzech trybów. Może powstawać każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu. Innym wariantem jest wystawianie dokumentu zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym – w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca. Trzecia opcja to dokument DPR wystawiany zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym. W tym przypadku terminem nieprzekraczalnym jest 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.

Jakie korzyści z wnioskowania o dokumenty DPR?

Dokumenty potwierdzające recykling mogą być sprzedane jednej z organizacji odzysku opakowań, które skupują takie dokumenty w celu zrealizowania wspomnianego recyklingu. Wartość tych dokumentów uzależniona jest od tego, jaki rodzaj odpadów poddawany jest recyklingowi oraz w jaki sposób będzie przebiegać proces ich przetwarzania. Ceny mogą się wahać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za tonę takiego materiału poddanego recyklingowi. Do najkorzystniejszych finansowo zaliczyć należy między innymi potwierdzenia recyklingu drewna i papieru oraz tektury, które pochodzą z gospodarstw domowych. Oznacza to, że posiadając dokument DPR można osiągnąć korzyść finansową.

 

Ponadto zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, to właśnie na podstawie dokumentów DPR lub DPO określa się masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, lub innemu niż recykling procesowi odzysku. Dane te potrzebne są do tego, by prawidłowo wyliczyć opłatę produktową, zwaną potocznie opłatą odpadową.

Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku!

W związku z brakiem zaimplementowania unijnych przepisów na grunt polskiego prawa tzw. dyrektywa plastikowa nie wchodzi w życie od 3 lipca 2021 roku – możemy przeczytać w komunikacie specjalnym opublikowanym przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Całą treść wiadomości od PZPTS przekazujemy poniżej.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych informuje, że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP (ograniczającej możliwość używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych), od 3 lipca br. nie nastąpią żadne zmiany w dotychczas obowiązujących uregulowaniach w tym zakresie. Dokładna data wejścia w życie tych unormowań (za stworzenie których odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska) na dzisiaj nie jest znana. Przywołane regulacje to jedynie unijne przepisy, póki co niezaimplementowane na polski grunt prawny.

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej sprzecznych informacji na temat możliwego ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i używaniu niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych od dnia 3 lipca br. czujemy się w obowiązku poinformować, że stosowne przepisy mające zaimplementować zapisy dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego DOTYCHCZAS NIE ZOSTAŁY UCHWALONE.

Rzeczywiście, miały one zacząć obowiązywać od tej daty, jednak na razie znajdują się w opracowaniu w resorcie klimatu i środowiska. Oznacza to, że proces legislacyjny, obejmujący przyjęcie projektu ministerialnego przez całą Radę Ministrów, który jest następnie opracowywany i przyjmowany przez obie izby parlamentu i na koniec podpisany przez Prezydenta, znajduje się w bardzo wczesnym stadium. Na dzisiaj brak informacji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska jakie są zakładane daty wejścia tych przepisów w życie.

Powyższe oznacza, że od 3 lipca br. w obrocie jednorazowymi wyrobami z tworzyw sztucznych nie nastąpią żadne zmiany, obowiązywać będą przepisy dotychczasowe.

Robert Szyman

Dyrektor Generalny PZPTS

Jak złożyć serwetki? Podpowiadamy!

Przygotowując ważną uroczystość rodzinną, najczęściej skupiamy się na tym, by przygotować odpowiednie menu, zadowalające każdego z zaproszonych gości. Warto jednak zadbać także o element zaskoczenia, składając umieszczone na stole serwetki w kreatywny sposób. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie – jak złożyć serwetki, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliśmy? Podpowiadamy, przedstawiając najpopularniejsze sposoby składania serwetek oraz rodzaje tych elementów dekoracyjnych.

Składanie serwetek – skąd wziął się ten zwyczaj?

Stosowanie serwetek to zwyczaj, który jest stosunkowo młody. Dopiero w XV wieku stół zaczęto przykrywać obrusem, który wówczas stanowił tę samą funkcję, co dzisiejsze serwetki: służył do wycierania rąk i ust po posiłku. Serwetki, jakie znamy obecnie, pojawiły się na przełomie XVII i XVIII wieku – wówczas nie znano sztućców, używano więc serwetek do wycierania tłustych dłoni. W kolejnych wiekach służyły przede wszystkim do ochrony odzieży przed poplamieniem, natomiast książki kucharskie z XIX i początku XX wieku posiadały, oprócz przepisów, także rozdziały poświęcone sztuce składania lnianych i płóciennych serwetek.

Jak złożyć serwetki – popularne sposoby

Jednym z najprostszych sposobów, jak złożyć serwetki, jest wachlarz z serwetek. Należy wziąć jedną z nich do ręki i złożyć na pół w taki sposób, by strona otwarta serwetki znalazła się na wierzchu. Kolejnym krokiem jest zagięcie dolnych narożników w harmonijkę, dochodząc aż do środka serwetki, a następnie złożenie tak powstałego trójkąta wzdłuż środkowej linii, harmonijką na zewnątrz. Dwa swobodne końce serwetki należy złożyć ku wierzchołkowi w taki sposób, żeby fałdy znalazły się wewnątrz złożenia. Ostatni krok polega na zaciśnięciu brzegów oraz rozłożeniu końców serwetki i postawieniu jej w pozycji stojącej – można to uczynić bezpośrednio na talerzu, lub na stole, obok niego.

Wiele osób decyduje się na wykonanie róży z serwetek. W takim przypadku rozłożoną serwetkę należy złożyć na trzy części, zaczynając od dolnej krawędzi, a następnie zagiąć dwa wewnętrzne brzegi powstałego prostokąta w kierunku środka serwetki. Kolejny krok polega na złożeniu górnych narożników po przekątnej, w kierunku środka serwetki i odwróceniu jej na drugą stronę, kierując wierzchołek trójkąta na dół. Teraz pozostaje nam wywinąć górne narożniki w taki sposób, by powstał stożek. Jeden z końców serwetki należ wsunąć za złożenie jej przeciwległego brzegu. Pozostaje nam jedynie odwrócić serwetkę i delikatnie rozchylić jej brzegi, a w efekcie powstanie dekoracyjna róża.

Na wiele okazji doskonałym projektem może być złożenie serwetki w kształt serca. Aby to uczynić, należ złożyć serwetę po skosie na pół, a następnie ustawić trójkąt wierzchołkiem do góry. Dwa boczne kąty należy złożyć do wierzchołka, tworząc kształt diamentu. Widoczne u góry złożone wierzchołki należy zagiąć do środka, by zacząć formować kształt serca, a następnie odwrócić serwetkę na drugą stronę i obrócić o 180 stopni (umieszczając „cieńszy” wierzchołek na dole). Kolejnym krokiem jest zagięcie tego wierzchołka niemal do samej góry, zostawiając około 1 cm marginesu od górnego wierzchołka. Następnie prawy i lewy róg serwetki należy lekko zawinąć do wewnątrz, po czym odwrócić serwetkę na drugą stronę. W efekcie uzyskamy kształt serca.

Jakie serwetki wybrać do składania?

Współcześnie wyróżnia się w zasadzie trzy rodzaje serwetek, biorąc pod uwagę materiał, z którego są wykonane. Wybierając serwetki do składania, warto zwrócić uwagę, czym wyróżniają się poszczególne ich rodzaje oraz jak złożyć serwetki wykonane z danego materiału. Najpopularniejsze serwetki papierowe cechują się jednorazowością oraz niskim kosztem. Oferują też różnorodne kolory i wzory, a równocześnie łatwo się je składa. Najczęściej stosuje się serwetki o wymiarach 23×23 cm lub 38×38 centymetrów.

Drugi rodzaj to serwetki flizelinowe, o wiele bardziej eleganckie, niż papierowe. Stosuje się je zazwyczaj podczas ważniejszych uroczystości i przyjęć. Dostępne są w różnych wersjach – jednokolorowych lub dekoracyjnych wzorach. Co istotne, flizelinowe serwetki także są jednorazowe, ale ich materiał jest bardziej wytrzymały i gruby. Łatwo złożyć go w różne przestrzenne kształty, co więcej – w odróżnieniu od papierowych serwetek, te wykonane z flizeliny nie szeleszczą podczas używania. Ich standardowe wymiary to 40×40 centymetrów.

Trzeci, ostatni rodzaj serwetek spotykanych na co dzień to serwetki płócienne. Wykonuje się je z bawełny lub lnu i są wielokrotnego użytku – można je prać i prasować. To najtrwalsze i najmocniejsze z opisywanych serwet, dostępne najczęściej w wersji białej lub jednokolorowej o wymiarach 30×30 cm, 40×40 cm lub 50×50 centymetrów.

Składanie serwetek – na jakie okazje?

Do najpopularniejszych okazji, podczas których warto pokusić się o składanie serwetek dekoracyjnych na stole, należy przede wszystkim wesele. To podczas tego uroczystego przyjęcia najczęściej spotkać można różnie złożone serwetki, na przykład w opisane wyżej serca. Nieco mniejszą uroczystością o równie istotnym znaczeniu dla najważniejszej postaci jest przyjęcie z okazji Pierwszej Komunii Świętej. To jednak nie koniec okazji do wykorzystania sposobów, jak złożyć serwetki. Można z nich skorzystać także w święta Bożego Narodzenia, bądź wielkanocne, czy też podczas organizowania przyjęć urodzinowych dla dorosłych lub dzieci.

Pewne jest jedno – w każdym przypadku zaproszeni goście będą pod wrażeniem wykonanej przez nas pracy i docenią fakt, że serwetka, zamiast standardowo leżeć złożona na stole, przedstawia dodatkowo swoistą wartość artystyczną.

Przydatne akcesoria do sprzątania na wiosenne porządki

Koniec roku wielu osobom bezapelacyjnie kojarzy się z podsumowaniem minionych miesięcy i wybieraniem noworocznych postanowień. W ten sam sposób wiosna w niejednej rodzinie wywołuje jedno, silne skojarzenie. Wiosenne porządki to obowiązkowy punkt programu w wielu polskich domach – i nic w tym dziwnego! Podobnie, jak przyroda budzi się do życia, tak i nam zależy na pobudzeniu do życia naszego mieszkania, domu czy ogrodu i odświeżeniu tych miejsc, by cieszyły oko.

Wiosenne porządki – jak się do nich zabrać?

Pierwszą czynnością, od której powinno się zacząć przygotowania do sprzątania, jest inwentaryzacja. Najpierw należy sprawdzić posiadane zasoby środków czystości, a także stan artykułów do sprzątania – takich, jak gąbki do czyszczenia, miotły czy też wiadra do sprzątania. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy wymienić zużyte akcesoria i środki na nowe. Oferuje je każda hurtownia artykułów do sprzątania. Dzięki przygotowaniu sprzętu zaoszczędzimy czas, jaki tracilibyśmy na ewentualne próby sprzątania urządzeniami, pozostawiającymi wiele do życzenia. Konieczne jest również dokładne zlustrowanie wszystkich pomieszczeń, które zamierzamy wysprzątać. Chodzi nie tylko o świadomość, ile pracy nas czeka. Dzięki temu możliwa jest także trzeźwa ocena, jakie środki do czyszczenia lub akcesoria do sprzątania (oraz w jakich ilościach) będą nam potrzebne, żeby wykonać zaplanowane działania.

Akcesoria do sprzątania – jak wybrać odpowiednie?

Wybierając odpowiednie akcesoria do sprzątania, należy mieć na uwadze przede wszystkim powierzchnię, którą zamierzamy doprowadzić do perfekcji. Zupełnie innych środków i akcesoriów wymaga bowiem parkiet, linoleum, panele czy też płytki ceramiczne. Warto pamiętać także o charakterystyce poszczególnych pomieszczeń – w kuchni czy łazience, w strefie mokrej należy zadbać o odpowiednie wyczyszczenie miejsc narażonych na częsty kontakt z wodą, by uniknąć gromadzenia się tam pleśni czy grzybów.

Trzeba też pamiętać o tym, by zadbać o sprzęt elektroniczny, przetrzeć go wilgotną, a następnie suchą ścierką do sprzątania. Można zainwestować także w sprężony gaz do czyszczenia sprzętu elektronicznego – dzięki temu zadbamy o czystość także trudniej dostępnych miejsc, na przykład w klawiaturze komputera. Przed rozpoczęciem mycia podłogi czy też płytek lub paneli, pokrywających ściany, warto upewnić się, czy stosowane środki przeznaczone są do tego typu nawierzchni. Możliwe bowiem, że uniwersalne środki sprawdzą się i wyczyszczą powierzchnie, ale nie w stu procentach. Dedykowane poszczególnym nawierzchniom rozwiązania tymczasem pozwolą równocześnie utrzymać połysk lub też zaimpregnują powierzchnię, co ma znaczenie zwłaszcza przy często eksploatowanych przestrzeniach, jak np. podłoga w przedpokoju czy salonie.

Sprzęt do sprzątania – dlaczego warto zainwestować w dobre akcesoria?

Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by sprzątać w domu tym, co akurat jest pod ręką, zdecydowanie warto postawić na dobre, sprawdzone akcesoria do sprzątania. W większości przypadków nie tylko starczają one na dłużej i nie tylko same nie ulegają tak szybko uszkodzeniu, ale – przede wszystkim – nie niszczą powierzchni.

O wiele bezpieczniejsze do ścierania podłogi mokrą szmatką są sprawdzone, wyprodukowane z myślą o bezpieczeństwie parkietu czy paneli mopy do podłogi. Bez względu na to, czy wybierzemy mopy płaskie, z wkładem z bawełny lub mikrofibry, czy też mopy paskowe z wkładem z wiskozy, za ich pomocą jesteśmy w stanie dokładniej wyczyścić podłogę w naszym domu. Z dobrej jakości sprzętem wiążę się jeszcze jeden aspekt – w wielu przypadkach jest on po prostu o wiele wygodniejszy i łatwiejszy w użyciu. Dzięki temu można zyskać czas, przeznaczony na sprzątanie, a także oszczędzić swoje siły fizyczne, co ma kolosalne znaczenie podczas sprzątania dużej powierzchni domu.

Gdzie szukać artykułów do sprzątania?

Wspomniane powyżej artykuły do sprzątania, a także inne – takie, jak ściągaczki do szyb, gąbki czy zmywaki – najczęściej kupujemy w marketach. O wiele lepiej wyposażonym i właściwym miejscem do zakupu tego typu sprzętu jest jednak hurtownia artykułów do sprzątania. Znajdziemy tam o wiele większy wybór artykułów, nierzadko będą one także o wiele lepszej jakości. Co więcej – istnieje możliwość porozmawiania z pracownikami hurtowni (lub kontaktu z nimi online bądź telefonicznie, w przypadku hurtowni internetowych), dzięki czemu mamy możliwość dopytać o konkretne produkty i rozwiać ewentualne wątpliwości związane z ich użytkowaniem.

Dyrektywa plastikowa – co czeka branżę opakowań w 2021 roku?

Unia Europejska postanowiła walczyć z rosnącą liczbą odpadów plastikowych. Tak zwana dyrektywa plastikowa (ang. Single Use Plastics) wchodzi w życie od lipca 2021 roku. Dotyczy ona m.in. zakazu obrotu dziesięcioma produktami jednorazowego użytku, których zamienniki są bezpieczniejsze dla środowiska. Branżę opakowań czeka rewolucja w 2021 roku. Pytanie jednak, czy zmiany rzeczywiście przyniosą poprawę ochrony środowiska? Co to oznacza dla klientów? W końcu odgórne regulacje, nie zawsze muszą przynieść zamierzony skutek.

O czym mówi dyrektywa plastikowa?

Młode pokolenie coraz głośniej mówi o potrzebie wprowadzenia proekologicznych zmian. Jednak oddolne inicjatywy są zdaniem UE niewystarczające. Celem dyrektywy plastikowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi mórz i oceanów.

W 2021 roku, takie plastikowe produkty jednorazowego użytku jak sztućce, talerze, mieszadła, słomki, patyczki kosmetyczne oraz styropianowe pojemniki i styropianowe kubki na napoje będą wykluczone z obrotu. Ale rezolucja plastikowa UE na tym nie poprzestaje.

Branża musi szykować się na inne kosztowne zmiany. Od 2021 roku producenci będą musieli zrezygnować z plastikowych słomek przytwierdzonych do kartonowych pojemników (np. z sokiem, mlekiem itp.). Co więcej od 2025 roku znikną z rynku plastikowe butelki z nakrętkami luzem. Dostępne będą tylko plastikowe butelki z trwale przymocowaną nakrętką.

Dodatkowo, dyrektywa plastikowa zmierza do zwiększenia poziomu recyklingu. Do 2023 roku pojemniki plastikowe będa musiały być w minimum 25% wykonane z materiałów odzyskanych. W 2030, stosunek ten będzie zwiększony do 30%. Cel ten współgra z tzw. pakietem odpadowym.

Plastic Tax od 2021 roku

Podatek od plastiku wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 roku. Będzie obejmować plastik, który nie zostanie poddany recyklingowi przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Kwota podatku to 80 eurocentów za każdy kilogram takiego nie przetworzonego plastiku.  

Wpływu z plastic tax zasilą budżet UE nadszarpnięty przez pandemię koronawirusa. Ma też skłonić producentów do położenia większego nacisku na recykling plastiku. Podatek od plastiku wraz z rezolucją i pakietem odpadowym zmierza do utworzenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności branży plastikowych opakowań jednorazowych (ROP). 

Dyrektywa plastikowa – co oznacza dla konsumentów?

Dodatkowe wymagania wraz z podatkiem od plastiku oznaczają większe koszty całej branży. Te najpewniej zostaną w większości przerzucone bezpośrednio na konsumentów. Według Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) plastic tax sprawi, że opakowania z tworzyw sztucznych podrożeją od 30% do nawet 100%.

Z drugiej jednak strony badania pokazują, że zanieczyszczenie plastikiem, to rosnące zagrożenie dla zdrowia ludzi. Tworzywa sztuczne stanowią 80-85% wszystkich odpadów morskich. A mikroplastik ląduje w naszych organizmach.Jeżeli dalej co roku do mórz i oceanów trafiać będzie 10-20 ton plastiku rocznie, to za około 30 lat w akwenach wodnych będzie więcej tworzyw sztucznych niż ryb.

Rewolucyjne zmiany dyrektywy plastikowej powodują, że problem ten może zostać wcześniej dostrzeżony i doceniony. Poza tym świadomość konsumentów zmienia się. Poszukują oni coraz częściej ekologicznych zamienników dla plastiku. Mogą to być opakowania jadalne, albo opakowania z recyklingu. Pytanie jednak, czy gotowa jest na to branża?

Branża opakowań gotowa na dyrektywę plastikową?

Pandemia w 2020 roku utrudniła działalność wielu przedsiębiorcom. Branża opakowań coraz silniej odczuwa zmianę zachowań konsumentów. Dyrektywa plastikowa tylko przyspieszyła tempo przystosowania się producentów do ekologicznych rozwiązań. Jednak w związku z koronawirusem, utrzymanie terminów z rozporządzeń UE, wcale nie jest proste.

Raport PwC dla Europejskiej Organizacji Producentów Napojów Bezalkoholowych mówi o tym, że w związku z Dyrektywą Plastikową będzie trzeba zmienić około 1350 linii rozlewowych w całej UE. Koszty tego przedsięwzięcia wyniosą od 2,7 mld euro do 8,7 mld euro.

Do 2025 roku przewiduje się, że branża opakowań będzie musiała zainwestować ok 20-25 mld złotych w rozwój, aby sprostać rosnącym wymaganiom UE. To ogromne – jednak niezbędne – wyzwanie dla producentów. Nie można też pominąć kluczowej dla sprawy, pomocy rządowej. W końcu skuteczność regulacji zależy też od działań państwa.

Czy rezolucja plastikowa UE odniesie sukces?

Cele dyrektywy plastikowej są jasne. Unia Europejska chce skierować przemysł tworzyw sztucznych w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego wraz z kolejnymi terminami przewidzianymi przez rezolucję, coraz większa odpowiedzialność będzie spoczywać na producentach.

Branża musi przeformułować nie tylko cały proces produkcyjny, ale i to, jakie materiały będą do niego wykorzystywane i jaki będzie system ich recyklingu. I swoją rolę powinno tu odegrać państwo. Na przykład tworząc zintegrowany system kaucyjny skupu. 

Rząd powinien zagwarantować branży opakowań przejrzyste prawo, wsparcie finansowe oraz pomoc w stworzeniu centralnego systemu kaucyjnego. Inaczej, także kwestie recyklingu zostaną w całości zrzucone na barki prywatnych przedsiębiorców. 

To, czy dyrektywa plastikowa (oraz inne związane z nią ustawy) odniosą sukces, zależy od szeregu podmiotów: producentów, instytucji państwowych oraz samych klientów. Niestety według ostatni informacji Ministerstwa Klimatu, rząd nie planuje wprowadzać centralnego systemu kaucyjnego. 

Przyszłość to pojemniki ekologiczne

Przedsiębiorcy są często o krok przed zmianami legislacyjnymi. W dużej mierze jest też tak w przypadku dyrektywy plastikowej. Branża opakowań z tworzyw sztucznych coraz wyraźniej stawia na produkty eko – np. biodegradowalne opakowania na wynos

Ale system rozszerzonej odpowiedzialności to też impuls do konsolidacji plastikowego biznesu. Jak poradzi sobie z dyrektywą SUP, polski rynek opakowań z tworzyw sztucznych? Wszyscy czekają na to, jaką odpowiedź przyniesie przyszłość.

Co można zjeść wprost z opakowania?

Robiąc standardowe zakupy w sklepie spożywczym, rzadko zastanawiamy się nad tym, czy kupowane przez nas produkty jemy bezpośrednio z opakowania. Masło, jogurty, serki, mleko – przywykliśmy do nabiału w opakowaniach. Podobnie nie straszne nam przekąski, jak chipsy, paluszki czy słodycze, oraz żywność w puszce.

Kupowane w marketach produkty spożywcze bez większego zastanowienia konsumujemy bezpośrednio z pudełka, w którym się znajdowały i nie mamy z tym żadnego kłopotu. Mimo to jednak dość często zastanawiamy się, czy opakowania do cateringu, w których odebraliśmy zamówiony przez nas posiłek, są dla niego odpowiednie.

Co zjadamy wprost z opakowania?

Zastanawiając się w kontekście cateringu i dań na wynos, co zjadamy wprost z opakowania, przede wszystkim przychodzi nam do głowy pizza, spożywana prosto z tekturowego pudełka. Wiemy, że ułatwia ono jej transport i nikt nie podważa sensu stosowania tego typu opakowania.

Podobnie akceptowalne przez nas są opakowania do sushi na wynos, wszelkiego rodzaju menuboxy, pudełka do popularnej chińszczyzny, czy też kubeczki na gorącą kawę lub czekoladę, zamawiane na wynos w kawiarniach.

Jeszcze inną kategorię opakowań, z których bezpośrednio spożywamy posiłek, są… opakowania jadalne. Jakie? W tym przypadku mowa choćby o wafelkach do lodów, jednak to nie jedyne popularne opakowanie, które zjadamy. Przykładowo część restauracji oferuje klientom żurek (lub inny rodzaj zupy), serwowany w misce wykonanej z chleba, którą można bezpiecznie skonsumować.

Czy opakowania do żywności muszą być bezpieczne?

Jest jedna rzecz, o której warto pamiętać, wybierając opakowania do żywności, jakie powinny one spełniać. Zgodnie z obowiązującymi normami prawa, wszystkie pojemniki i jednorazowe opakowania, które są przeznaczone do transportowania żywności, muszą charakteryzować się nie tylko właściwą higienicznością i odporności na degradację mikrobiologiczną, ale także szczelnością oraz odpornością mechaniczną.

Istotne jest również, by zostały wyprodukowane z takiego tworzywa, które uniemożliwia zanieczyszczenie samym sobą przechowywanej w opakowaniu żywności. W praktyce oznacza to, że wszystkie jednorazowe opakowania, dopuszczone do sprzedaży, muszą spełniać powyższe warunki.

Istnieją ponadto dodatkowe standardy, przygotowane dla każdego ze stosowanych do produkcji opakowań materiałów. Dla przykładu, opakowania zawierające plastik muszą przejść bardzo szczegółowe badania. Ich celem jest potwierdzenie, że nie mamy do czynienia z migracją mikroskładników opakowania do żywności.

Co więcej, tworzywo sztuczne nie może wykazywać działań rakotwórczych, szkodliwych dla rozrodczości lub mutagennych. Papierowe opakowania jednorazowe z kolei m.in. nie mogą być produkowane przy użyciu barwników azotowych. A zawarte w nich metale, chlorki i inne substancje muszą mieścić się w ściśle określonych normami prawnymi zakresach.

Kiedy można jeść wprost z opakowania?

Aby upewnić się, czy opakowanie przeznaczone jest do kontaktu z żywnością, warto sprawdzić wszystkie symbole na opakowaniach, które posiadamy. Jeśli wśród nich znajdziemy piktogram przedstawiający kieliszek i widelec, oznacza to, że opakowanie spełnia wszystkie wymagania, by można było w nim bezpiecznie przechowywać żywność.

Warto także mieć świadomość znaczenia pozostałych symboli, jakie znajdują się na opakowaniu. Przykładowo charakterystyczne trzy strzałki to symbol wskazujący na to, że opakowanie nadaje się do recyklingu.

Symbol ten nierzadko mylimy z okrągłym symbolem, przedstawiającym dwie strzałki – białą i zieloną. To tzw. zielony punkt, który oznacza, że producent opakowania wykorzystuje w procesie produkcji system odzysku odpadów.

Na niemal każdym opakowaniu spotkać można także piktogram, przedstawiający człowieka, wyrzucającego śmieci do pojemnika – oznacza on, że opakowanie, na którym ten znak widnieje, musi trafić do odpowiedniego kosza na śmieci, ponieważ samo nie ulegnie rozkładowi.

Pojemniki na żywność nie tylko bezpieczne, ale i ekologiczne!

Mając na uwadze wspomniane powyżej restrykcje, dotyczące produkcji opakowań do żywności można śmiało przyjąć, że jedzenie bezpośrednio z opakowania jest dla człowieka bezpieczne. Tym bardziej teraz, gdy świat coraz silniej kieruje się w stronę rozwiązań ekologicznych, które nie tylko pozytywnie wpływają na środowisko, ale także na organizm człowieka i jego zdrowie.

Dostępne obecnie na rynku opakowania ekologiczne z tektury, trzciny cukrowej czy pulpy doskonale wpisują się w taki trend, chroniąc nie tylko żywność, ale także jej docelowego konsumenta przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami.


Tworzywa biodegradowalne – co to?

Wprowadzona w 2021 roku przez Unię Europejską Dyrektywa plastikowa znacznie ogranicza możliwości wykorzystania tego tworzywa w branży spożywczej. A ściślej w kontekście jednorazowych sztućców i opakowań. Zgodnie z jej treścią, z rynku muszą zniknąć plastikowe sztućce, mieszadełka do napojów i talerzyki. To samo czeka słomki, patyczki higieniczne czy patyczki do balonów. Ten sam los spotkał kubeczki i pojemniki na żywność, które wykonywane były do tej pory z polistyrenu ekspandowanego. W efekcie – coraz częściej do produkcji opakowań wykorzystywane są tworzywa biodegradowalne.

Co to tworzywa biodegradowalne i z czego powstają?

Poprzez tworzywa biodegradowalne rozumiemy sztuczne tworzywa, które wytwarza się w procesie polimeryzacji. Powstają one z surowców odnawialnych, takich jak przykładowo cukry z kukurydzy, zboże, drewno, trzcina cukrowa lub skrobia z ziemniaków. Mogą także powstawać z surowców petrochemicznych lub kopalnianych.

Biodegradowalne tworzywa charakteryzują się przede wszystkim tym, że mikroorganizmy – takie, jak grzyby czy bakterie – rozkładają je na metan, wodę, dwutlenek węgla, biomasę oraz materiały nieorganiczne. Czyni to opakowania biodegradowalne przyjaznymi dla środowiska.

Po czym poznać pojemnik z tworzywa biodegradowalnego?

Pojemniki z tworzywa biodegradowalnego można łatwo rozpoznać po specjalnym symbolu na opakowaniu. Ponieważ samego tworzywa biodegradowalnego nie można na pierwszy rzut oka rozróżnić od innych tworzyw sztucznych, informacja o tym, że dane opakowanie lub wykonany z danego tworzywa produkt ulegają biodegradacji (bądź też przeznaczone są do kompostowania) musi zostać na nich umieszczona.

Opakowania takie muszą być oznaczone jedną z trzech norm: EN 13432 dla tworzyw kompostowalnych w Europie, w USA normą ASTM D6400, a w innych krajach – ISO 17088. Na przykład europejska norma dla pojemników kompostowalnych oznacza, że minimum 90% takiego opakowania ulegnie biodegradacji w czasie 6 miesięcy kompostowania.

Czy opakowania biodegradowalne są ekologiczne?

Ponieważ świat staje się coraz bardziej eko, pojawia się uzasadnione pytanie, czy opakowania biodegradowalne i opakowania ekologiczne to dokładnie te same produkty. I tak, i nie. Wśród wszystkich dostępnych na rynku opakowań ekologicznych, opakowania biodegradowalne stanowią ich wycinek. Oznacza to, że każde opakowanie biodegradowalne jest opakowaniem ekologicznym, natomiast nie każde eko-opakowanie poddaje się biodegradacji. Dlatego, wybierając opakowania, warto zwrócić uwagę na ten aspekt.

Czy biotworzywa nadają się do kompostowania?

Ponieważ za biotworzywa uznaje się tworzywa biodegradowalne oraz tworzywa z odnawialnych źródeł, wydaje się, że można je kompostować. Niestety – definicja biotworzyw wskazuje, że należą do nich także te tworzywa, których nie można poddać biodegradacji, ale które są wytwarzane z odnawialnych zasobów. By upewnić się, że wybrane przez nas wykonane z biotworzywa produkty to opakowania kompostowalne, należy poszukać na nich odpowiedniego oznakowania.

By możliwe było kompostowanie odpadów, na produkcie z biotworzywa powinien być umieszczony znak OK compost, poświadczający otrzymanie certyfikatu kompostowalności. Wystawiany on jest przez TUV Austria i występuje w dwóch wersjach. Certyfikatem OK compost HOME znajdziemy na opakowaniach, które mogą być wykorzystane na kompost przydomowy.

Wykorzystane do ich produkcji materiały rozkładają się w niższych temperaturach, a tym samym w mniej wymagającym środowisku. Drugi certyfikat to OK compost INDUSTRIAL, zgodnie z którym produkt może zostać skierowany do kompostowania przemysłowego. By uzyskać którykolwiek z certyfikatów, opakowanie takie musi spełnić surowe wymogi wspomnianej europejskiej normy EN 13432.

Tworzywa biodegradowalne zastąpią plastik?

Uwzględniając działania UE, związane z próbą wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia zużycia plastiku na jej terenie, zamiana tego surowca na tworzywa biodegradowalne wydaje się kwestią czasu. Już dziś można dostrzec coraz więcej produktów, które w swojej biodegradowalnej wersji zaczynają wypierać plastikowe rozwiązania. Wśród nich, wymienić należy biodegradowalne naczynia jednorazowe, coraz częściej sprzedawane i kupowane w hurtowniach opakowań. Wraz z nimi bardziej  popularne stają się sztućce ekologiczne, wykonane z drewna lub bambusu, a także kubeczki z biodegradowalnej trzciny cukrowej.

Oprócz tych produktów często natrafić można na pojemniki kompostowalne, które zaczynają sukcesywnie zastępować plastikowe opakowania wykorzystywane w branży spożywczej. Czy zatem jest tylko kwestią czasu, gdy plastik zastąpią tworzywa biodegradowalne?

Na to będzie potrzeba wiele czasu, ponieważ tworzywa sztuczne nie są same w sobie problemem. Kłopotem jest ich niski odzysk w recyklingu. A tworzywa biodegradowalne są idealną alternatywą dla plastiku. Te jednak też zostawiają swój ślad w przyrodzie, dlatego kluczem do poprawy stanu środowiska jest bardziej odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Czy plastikowe pojemniki można wkładać do mikrofali?

Choć jeszcze kilkanaście lat temu kuchenka mikrofalowa stanowiła raczej awangardowe wyposażenie kuchni, obecnie znaleźć ją można w prawie każdym domu. Trudno się temu dziwić – pozwala o wiele szybciej podgrzać posiłek, niż tradycyjnymi sposobami. W głowach wielu osób pojawia się jednak pytanie – czy plastikowe pojemniki można wkładać do mikrofali? A jeśli tak – to wszystkie, czy tylko wybrane? Sprawdźmy!

Jakie wymagania muszą spełnić opakowania do żywności?

Opakowania, mające kontakt z żywnością, powinny charakteryzować się nie tylko odpornością mechaniczną, higienicznością czy szczelnością, ale zarazem powinny być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zanieczyszczenie jedzenia poprzez kontakt z samym opakowaniem.

Oznacza to, że opakowania do żywności powinny spełniać specyficzne warunki. Przede wszystkim, tworzywo, z którego wykonane są opakowania, nie może wnikać w żywność w ilości, która szkodzi zdrowiu konsumenta. Nie może też powodować zmian w składzie żywności, zmieniać jej wyglądu, smaku czy aromatu. Ponieważ najbardziej interesuje nas, czy plastikowe pojemniki nadają się do mikrofali, przyjrzyjmy się bliżej wymogom dotyczącym tego tworzywa.

Okazuje się, że muszą one przejść szczegółowe badania, dotyczące migracji mikroskładników opakowania do przechowywanej w nim żywności. Co więcej, substancje, które wykorzystywane są do produkowania takich pojemników, muszą być bezpieczne. Co to oznacza? Nie mogą one wykazywać w żaden sposób działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla układu rozrodczego człowieka.

Jakie naczynia do mikrofalówki?

Choć nie wszyscy mają o tym pojęcie, nie każde naczynie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej. Te talerze, miski i opakowania, które możemy w niej umieścić, powinny mieć na etykiecie informację, że dany produkt może być stosowany w mikrofali.

O ile w przypadku szkła i ceramiki łatwo zapamiętać, że nie mogą posiadać żadnych szlaczków ani wzorów, powinny być „czyste”, o tyle zasadne jest pytanie, czy plastikowe pojemniki można wkładać do mikrofali.

Materiał ten może się pod wpływem ciepłą roztapiać – co więcej, może w ten sposób wytwarzać równocześnie substancje rakotwórcze. Nie należy zatem wkładać do mikrofalówki dowolnego pojemnika, wykonanego z tego tworzywa, a jedynie pudełka oznaczone specjalnym symbolem.

Najczęściej jest to wytłoczony na pojemniku piktogram, przedstawiający kuchenkę mikrofalową lub trzy, umieszczone nad sobą fale. Tylko takie, w odpowiedni sposób oznaczone opakowania, są w pełni bezpieczne pod kątem używania ich w mikrofalówce.

W pozostałych pojemnikach wolno co najwyżej podgrzewać posiłek do bardzo niskiej temperatury lub rozmrażać w kuchence mikrofalowej potrawę wyjętą z zamrażarki. Trzeba także pamiętać o tym, że plastikowe pojemniki – podobnie jak szklane naczynia – muszą być odkryte.

Czego nie wolno używać w mikrofali?

Oprócz plastikowych pojemników, nie posiadających stosownego oznaczenia, istnieje szereg innych przedmiotów, których nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej. Przede wszystkim są nimi metalowe garnki, pokrywki i sztućce, a także folia aluminiowa. Ich umieszczenie w mikrofali może spowodować iskrzenie, a następnie zapalenie się podgrzewanych produktów. Z tego samego powodu wykluczona z użytkowania w mikrofalówce jest posrebrzana lub pozłacana zastawa stołowa.

Ponadto do mikrofali nie nadają się torby papierowe, ponieważ podczas podgrzewania mogą się z nich ulatniać toksyny i opary. Wyjątek stanowią torebki na popcorn – zostały one jednak przygotowane w zupełnie inny sposób i są przystosowane do użycia w mikrofalówce.

W kuchence mikrofalowej nie sprawdzą się także pojemniki styropianowe. Zaczną się one topić pod wpływem wysokiej temperatury. Warto pamiętać także o otwieraniu pojemników przed włączeniem mikrofalówki. W innym przypadku wewnątrz pojemnika, słoika czy butelki może wytworzyć się ciśnienie, które doprowadzi do rozerwania opakowania oraz zabrudzenia całego wnętrza kuchenki mikrofalowej potrawą, którą podgrzewaliśmy.

Plastik w mikrofali

Poprawna odpowiedź na pytanie, czy plastikowe pojemniki można wkładać do mikrofali, brzmi: to zależy. Jeżeli mają one odpowiednie oznaczenie, nie ma żadnych obaw przed skorzystaniem z nich w celu podgrzania żywności w kuchence mikrofalowej. Jeżeli jednak pojemnik wykonany jest z plastiku, który nie posiada stosownego piktogramu, możemy w nim ewentualnie rozmrozić potrawę lub delikatnie podgrzać. Nie należy jednak doprowadzać do bardzo dużej temperatury. Grozi ona stopieniem się opakowania, a tym samym wyrzuceniem podgrzewanej żywności, która nie będzie nadawać się do spożycia.

Do mikrofali najlepiej nadają się papierowe pojemniki np. do zupy. Są nie tylko bezpieczne, ale i ekologiczne. Aby upewnić się, że zawsze są one gotowe do podgrzania w mikrofalówce sprawdźmy, czy jest przy nich obecny odpowiedni symbol.

Jakie pojemniki na jedzenie z przegródkami wybrać?

Bez względu na to, czy prowadzimy restaurację, oferującą obiady na wynos, czy planujemy w domowym zaciszu przygotować sobie jedzenie do pracy, przydadzą nam się pojemniki na jedzenie z przegródkami. Lunchboxy, menuboxy, dieta boxy… Jest w czym wybierać. Rzecz w tym, że dostępne na rynku pudełka różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale niekiedy także zastosowaniem. Skąd wiedzieć, jakie pojemniki wybrać? W jakich jeszcze sytuacjach mogą być nam potrzebne? Przekonajmy się!

Rodzaje pojemników na jedzenie z przegródkami

Podstawowy podział, jaki możemy poprowadzić, spoglądając na pojemniki na jedzenie z przegródkami, to ze względu na materiał. Jeszcze do niedawna podstawowym materiałem był polistyren ekstrudowany, czyli tzw. styropian XPS. Obecnie coraz popularniejsze stają się opakowania ekologiczne i przyjazne dla środowiska. W ich przypadku materiałem, z którego są wykonane, jest trzcina cukrowa, pulpa lub masa papierowa.

Wśród dostępnych na rynku pojemników z pewnością wyróżniają się menuboxyopakowania te mają już wbudowane wewnętrzne przegródki, pozwalające na oddzielenie przykładowo mięsa, ziemniaków i surówki, by bezpiecznie dostarczyć obiad do domu. Liczba przegródek zależy od opakowania, jednak najczęściej znaleźć można pojemniki jednodzielne, dwudzielne i trójdzielne.

Osobną kwestię stanowią zamknięcia pojemników. Choć większość z nich ma wieczko połączone z pudełkiem, istnieją też takie, do których osobno należ zakupić wieczko z trzciny cukrowej. Na rynku natrafić można także na pojemniki do zgrzewu – włożona w nie żywność powinna być zabezpieczona odpowiednią folią, co z kolei wiążę się z zakupem specjalistycznych maszyn.

Pojemnik na jedzenie z przegródkami na każdą okazję?

Wszystkie opakowania do żywności muszą spełnić odpowiednie warunki. Należą do nich między innymi szczelność, odporność mechaniczna, higieniczność  i odporność na degradację mikrobiologiczną (więcej o wymaganiach można przeczytać na stronie: https://unipack.pl/aktualnosci/opakowania-do-zywnosci-jakie-wymagania-musza-spelniac/). Jest to spowodowane tym, że mają one kontakt nie tylko z żywnością, ale także z takimi czynnikami zewnętrznymi, jak zanieczyszczenia, wilgoć czy nadzwyczaj wysokie lub niskie temperatury.

Jedną z zalet, jakie posiadają pojemniki na jedzenie z przegródkami, jest ich wielofunkcyjność. Niektóre opakowania równie dobrze mogą się sprawdzić w cateringu (lub w restauracji z jedzeniem na wynos), jak i na domowym przyjęciu, po którym chcemy pożegnać gości słodką wyprawką.

Osobno wyróżnić należy także dieta box – wykonane z tektury opakowanie do tzw. diety pudełkowej. Stosowane przez firmy, oferujące tę usługę, umożliwiają wygodny – a zarazem bezpieczny dla żywności – transport do klienta.

Lunchboxy i menuboxy sposobem na zdrowe jedzenie poza domem

Zarówno lunchboxy, jak i menuboxy, posiadające odpowiednie przegródki, umożliwiają swobodny transport uprzednio przygotowanego posiłku na linii dom-praca. Dzięki temu rozwiązaniu w grę wchodzą realne oszczędności, związane z ograniczeniem jedzenia na mieście.

Uniwersalność, jaką cechują się pojemniki na jedzenie z przegródkami, sprawia, że mogą one służyć także osobom, które chcą się zdrowo odżywiać. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w odpowiednie przegródki włożyć mix sałat, plastry marchewki czy słupki papryki, a tym samym wziąć ze sobą w drogę zdrową przekąskę.

Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na jeden fakt – decyzja o przygotowaniu posiłków w domu powoduje większą świadomość tego, co jemy. Nie tylko pod względem samych potraw, ale także sposobu ich przygotowania. Lunchboxy i menuboxy pozwalają poza domem odżywiać się dokładnie tak samo, jak w domu, co dla wielu osób ma ogromne znaczenie.

Nie bez znaczenia jest oczywiście pojemność pojemników (w przypadku posiłków płynnych) oraz ich wymiary. To od tych wartości zależy, czy przygotowane przez nas jedzenie zmieści się do pojemnika oraz poszczególnych przegródek.

Jakie pojemniki na jedzenie z przegródkami wybrać – podsumowanie

Decydując się na pojemniki na jedzenie z przegródkami, warto przede wszystkim wiedzieć, do czego zamierzamy je wykorzystywać. Pozwoli to podjąć kilka właściwych decyzji – począwszy od materiału, z którego mają być wykonane, a skończywszy na liczbie wbudowanych w nie przegródek. Warto zwrócić także uwagę na sposób zamykania danego pojemnika, co pozwoli nam bezpiecznie transportować żywność – do klienta, do domu, do pracy, czy gdziekolwiek jeszcze najdzie nas ochota.

Jak opakowanie wpływa na wybór konsumenta?

Mówi się, że nie szata zdobi człowieka – i analogicznie, nie opakowanie zdobi produkt. Ale czy na pewno? Życie jednoznacznie pokazuje, że w wielu przypadkach klienci kupują oczami. To właśnie opakowanie powinno ich przyciągnąć, a następnie przekonać do swojej zawartości na tyle, żeby nie chcieli się z nim rozstawać i zabrali ze sobą do domu. Mało kto jednak zauważa, że opakowanie to nie tylko ładne pudełko do przechowywania zawartości. Przyjrzyjmy się zatem bliżej opakowaniom i funkcjom, jakie mogą one pełnić.

Jakie funkcje pełni opakowanie?

Przede wszystkim – co nie ulega żadnej wątpliwości – opakowanie pełni funkcję ochronną. Zabezpiecza ono produkt przed czynnikami zewnętrznymi, a także przed uszkodzeniem. To jednak nie jedyna funkcja, jaką przypisuje się opakowaniom. Zawarty na nich kod kreskowy przypisuje im dodatkowo funkcję zarządzającą – to dzięki niemu systemy sklepowe potrafią między innymi na linii kas odczytać, co to za produkt oraz w jakiej jest cenie. Pozwala on także usprawnić prace na magazynie.

Kolejną funkcją, jaką pełnią opakowania, jest funkcja informacyjna. Zawarte na nich informacje, takie jak symbole na opakowaniach, dostarczają klientom nie tylko wiedzę na temat zawartości. Piktogramy jednoznacznie wskazują też na fakt, czy opakowanie nadaje się do recyklingu, do jakiego kosza powinniśmy je wyrzucić oraz czy może ono służyć do przechowywania żywności. I wreszcie – co nikogo nie powinno dziwić – opakowanie pełni funkcję marketingową.

Opakowanie jako promocja firmy

Nie sposób nie doceniać tej ostatniej funkcji, która uwidacznia wpływ opakowania na wybór konsumenta. Dzięki niej nie tylko opakowanie przekazuje klientowi informację na temat firmy oraz marki, pod jaką sprzedawany jest dany produkt. To także wiele dodatkowych, być może z pozoru nieoczywistych informacji, jakie trafiają do jego zmysłów.

Opakowanie może informować o tym, że jego zawartość skierowana jest do konkretnej grupy – widać to doskonale, gdy wybieramy opakowania dla dzieci. Opakowania mogą ponadto informować nas o podejściu firmy do środowiska – wystarczy zapakować produkt w opakowania biodegradowalne, nadające się do recyklingu oraz z niego pochodzące, a klient nie będzie mieć wątpliwości, że dany producent dba o otoczenie.

Nierzadko na opakowaniu znaleźć można przykładowy sposób wykorzystania – urokliwe zdjęcie może przedstawiać dodatkowo, w otoczeniu opakowania, inne produkty danej marki, tym samym wzmacniając funkcję marketingową.

Jakie opakowania wybierają konsumenci?

Wpływ opakowania na wybór konsumenta doskonale można dostrzec, analizując cechy opakowań, wybieranych przez klientów. Część osób zwraca uwagę na to, by było ono funkcjonalne – dzięki temu nadaje się do powtórnego wykorzystania. Czasem w  tym samym celu, czasem w zupełnie innym, ale dzięki swojemu wykonaniu, gabarytom lub wyglądowi (a niekiedy wszystkim trzem cechom naraz) klient może znaleźć dla opakowania nowe przeznaczenie.

Ważnym atutem jest nie tylko to, że pudełko można w łatwy sposób poddać recyklingowi, a zamieszczone na nim symbole ułatwiają tę czynność. Dla niektórych idealnie ekologiczne opakowanie dodatkowo powinno być wytworzone z surowca odzyskanego, któremu nadano kolejne życie. Widać to doskonale w przypadku tekturowych eko opakowań.

Niektórzy konsumenci mają na uwadze jeszcze inne aspekty – może być dla nich istotne, by opakowanie było oryginalne. Przez tę oryginalność można rozumieć przykładowo opakowania inteligentne lub aktywne, ale także opakowania jadalne. Te ostatnie dostrzec można przede wszystkim w restauracjach, oferujących zupę w chlebowym „kubełku”, który po zjedzeniu obiadu także może zostać poddany konsumpcji.

Opakowanie jako wizytówka firmy

Choć nie ulega wątpliwości, że w gastronomii – jak i w każdej innej branży – w przypadku opakowań liczy się przede wszystkim funkcjonalność, jest też drugi, równie istotny aspekt. Opakowanie na żywność to nie tylko pojemnik do przechowywania jedzenia – dzięki wspomnianym wyżej atutom pełni ono bowiem dodatkowe funkcje, których nie można nie doceniać.

Najważniejszą z nich można przyrównać do przenośnego billboardu – opakowanie komunikuje klientom, a także mijającym je osobom, jaką firmą jesteśmy. Wskazuje na nasze podejście do ekologii czy profesjonalizm, a odpowiednio zaprojektowane z pewnością przyciąga wzrok. 

Dzięki temu daje się ono zapamiętać, a wraz z nim nasza marka lub produkt, do którego możemy przyciągnąć zarówno powracających klientów, jak i nowych konsumentów, zdobytych dzięki magii opakowania jako wizytówki firmy. Jeśli ktoś mimo wszystko twierdzi, że wpływ opakowania na wybór konsumenta jest nikły – pozwólmy mu trwać w błędzie, kierując klientów w stronę naszych produktów. I opakowań.

Kolejny tytuł Gazeli Biznesu dla Uni-Pack

Miło nam podzielić się z Państwem informacją, że nasza firma już po raz 14 została laureatem konkursu Gazele Biznesu 2020, wyróżniającego najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Sukces ten nie miałby miejsca, gdyby nie nasi wspaniali klienci i pracownicy.

Dziękujemy!

Kompostowanie odpadów i opakowań eko

Plastik jest wszędzie. Niestety ogromna ilość produkowanych tworzyw sztucznych nie jest ponownie wykorzystywana i trafia do środowiska, gdzie będzie ulegać rozkładowi nawet przez setki lat. Jednym z rozwiązań tego problemu są opakowania kompostowalne i biodegradowalne. Mając odpowiednie warunki możemy samodzielnie przeprowadzić kompostowanie odpadów i zadbać o przyrodę. Jak i kiedy można kompostować odpady? O tym w artykule!

Na czym polega kompostowanie?

Proces kompostowania to inaczej naturalny recykling. Za rozkład odpadów przy kompostowaniu odpowiadają mikroorganizmy, bakterie i grzyby. W wilgotnych warunkach, odpowiedniej temperaturze i przy dostępie do tlenu dochodzi do kontrolowanego rozkładu opadów złożonych z materii organicznej. Kompostowaniu towarzyszy proces wytwarzania ciepła, dwutlenku węgla i związków amonowych.

W wyniku prawidłowo przeprowadzonego kompostowania powinniśmy otrzymać kompost, który jest idealnym nawozem dla kwiatów i roślin ogrodowych. A przy okazji redukujemy ilość śmieci.

Po czym poznać, że kompost jest gotowy? Powinien mieć on kolor ciemnobrązowy lub czarny i zapachem przypominać świeżą ziemię. Jeżeli kompost jest cieplejszy niż otoczenie to oznacza, że nadal trwa proces fermentacji i nie jest jeszcze gotowy.

Co można kompostować?

Większość materiałów ulega biodegradacji, niektóre jednak wymagają na to setek lub nawet tysięcy lat. Produkty kompostowalne oznaczają, że rozłożą się w o wiele krótszym czasie i staną się wzbogacającym dodatkiem dla gleby. Co w takim razie podlega kompostowaniu?

Najlepiej, aby w naszym kompostowniku znalazły się takie rzeczy jak: obierki z warzyw i owoców, opadłe liście, resztki roślin, skoszoną trawę oraz chwasty, odpady kuchenne (ale bez mięsa i tłuszczu), fusy po herbacie, popiół drzewny a nawet skrawki papieru lub tektury.

Unikajmy przy tym resztek chorych roślin, produktów tłustych oraz solonych – spowolni to proces rozkładu i kompostowania. Dla materiałów trudnych w kompostowaniu przydomowym można skorzystać ze specjalnych preparatów lub dorzucić do pojemnika dżdżownic.

Jakie opakowania można kompostować?

Choć wydaje się, że opakowania biodegradowalne i kompostowalne są tożsame, to w dla przydomowego kompostownika najlepiej nadadzą się te ostatnie. Przedtem trzeba je jednak dokładnie podrzeć na drobne kawałki. Pamiętajmy jednak, że najlepsze warunki do naturalnego recyklingu zapewnia tym produktom tylko kompostowanie przemysłowe.

Jeśli mamy zużyte torby papierowe czy pojemniki kompostowalne, zaleca się wrzucić je do brązowego pojemnika lub kosza z którego zostaną poddane do przemysłowego kompostowania. Tam znajdą najlepsze warunki do szybkiego rozkładu.

Jak kompostować – krok po kroku

Zabierając się do stworzenia własnego kompostownika musimy wziąć pod uwagę, miejsce w którym go ustawimy, materiał z którego jest zrobiony oraz jego pojemność. Warto się od razu zastanowić nad tym, jak będziemy dbać o kompostownik i na co wykorzystamy uzyskany nawóz.

1 zakładanie kompostownika: w domu łatwiej niż w bloku?

Osoby posiadające domek z ogródkiem mają o wiele łatwiej przy zakładaniu kompostownika. Ale choć wydaje się od razu, że kompostownik w bloku to zły pomysł, w rzeczywistości wystarczy przestrzegać kilku zasad, aby nie był to problem dla nas i sąsiadów.

Kompostownik w bloku?

Zły zapach wydobywający się z kompostownika i rój muszek to znak, że odpady są niewłaściwie składowane. Wiemy już, co można wrzucać do kompostownika. Trzeba jeszcze uważać, aby produkty, które tam trafiają rozdrobnić i regularnie mieszać.

Aby uniknąć pleśni i złych zapachów należy utrzymywać w kompostowniku właściwą wilgotność. Gdy jest za mała dołóżmy trochę mokrych odpadów. Żeby zmniejszyć wilgotność odpadów możemy dodać piasek, ziemię albo drobno posiekany papier.

2 kompostowanie odpadów: miejsce i konstrukcja

Kompostownik najlepiej umieścić w osłoniętym od wiatru i słońca miejscu. Dobrze, aby było ono nieco wyżej, aby nie zbierała się przy kompostowniku wilgoć. Konstrukcja kompostownika może być bardzo prosta. Samemu można zrobić klasyczny kompostownik drewniany. Wystarczą do tego deski, folia i zszywki.

Innym rozwiązaniem jest kompostowanie w pryzmie. Najlepsze efekty daje jednak kompostownik plastikowy termiczny. W takim pojemniku można otrzymać nawóz nawet po kilku miesiącach.

3 kontrola kompostowania

Mniej więcej co 3-4 tygodnie należy przerzucić kompost, w taki sposób, aby dokładnie go wymieszać i napowietrzyć. Pamiętajmy, aby także dorzucone odpady wymieszać z resztą zawartości pojemnika. To dobry moment, aby skontrolować czy kompost nie psuje się od wilgoci, czy może właśnie jest jej za mało.

W kompostowniku plastikowym, nawóz może być już gotowy nawet po kilku miesiącach. To “czarne złoto” (jak czasem bywa określany kompost) znajdzie zastosowanie w każdym ogrodzie. Przy klasycznych drewnianych kompostownikach, cały proces może trwać nawet dwa lata.

Zalety i wady kompostowania

Z kompostowaniem odpadów wiążą się oczywiste zalety. Dzięki temu dbamy o środowisko, zmniejszamy ilość odpadów. Poza tym sam kompost znajduje zastosowanie przy nawożeniu kwiatów w domu i ogrodzie. Kompostowanie odpadów jest bezpieczne i nie wymaga dużo uwagi.

Musimy tylko pamiętać, aby do pojemnika trafiały tylko te odpady, które podlegają kompostowaniu. Odpadają oczywiście plastikowe opakowania jednorazowe, ale też – co jest bardziej zaskakujące – skórki bananów, cytrusów a także zepsute rośliny.

Recykling plastiku w Polsce

Wiele osób uważa, że plastik jest wrogiem numer 1 dla środowiska. W rzeczywistości problemem nie są same tworzywa sztuczne. Przecież ich sukces wynika z tego, że są często nie do zastąpienia. Prawdziwym problemem jest zbyt niski procent odzyskanego plastiku. Przez dziurawy system recyklingu, uciekają wartościowe tworzywa sztuczne. Jak wypada w tym Polska i inne kraje UE? Co można zrobić, żeby poprawić recykling plastiku? Sprawdźmy!

Na czym polega recykling?

Recykling jest sposobem na ochronę środowiska przed skutkami działalności człowieka. Polega na organizacji systemu obiegu materiałów, które można ponownie wykorzystać. Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów, zmaksymalizowanie odzyskiwanych materiałów do ponownego użycia oraz optymalizacja nakładów przeznaczonych na przetworzenie odpadów.

Wyróżnia się cztery typy recyklingu: 

 • materiałowy, 
 • termiczny, 
 • chemiczny, 
 • kompostowanie (biodegradacja). 

Cały łańcuch odzysku odpadów zaczyna się od zbiórki śmieci (dlatego tak ważna jest świadomość ekologiczna obywateli). Następnie wszystko trafia do sortowni. Część odpadów wyląduje na wysypisku. Posortowane tworzywa sztuczne są czyszczone i przygotowywane do recyklingu (np. są wstępnie rozdrabniane).  

Plastik – w czym leży problem?

Wszechstronne zastosowanie tworzyw sztucznych widzimy wszędzie wokół siebie. Plastikowe elementy mają smartfony i inny sprzęt elektroniczny, od którego jesteśmy uzależnieni. Sięgamy po butelki plastikowe, w których jest woda. Leki i żywność trzymamy w odpowiednich pojemnikach.

 Tworzywa sztuczne idealnie spełniają swoje zadanie i to tak dobrze, że stosy zużytych produktów zalegają na śmietniskach. Szczególnie dokuczliwy jest przyrost opakowań jednorazowych, których materiał mógłby zostać ponownie wykorzystany. Ten jednak trafia do środowiska – do lasów, na plaże, w oceany – gdzie jako mikroplastik wraca w pokarmach spożywanych przez człowieka.  

Z roku na rok rośnie liczba produkowanych tworzyw sztucznych. Gdyby plastik uznać za kraj, zająłby 20 miejsce pod względem wielkości gospodarki. Wyprzedzając takie kraje jak m.in. Austria czy Egipt. Ale summa summarum, tworzywa sztuczne nie są naszym wrogiem. Bez nich mogłoby być niewyobrażalnie ciężej. Rozwiązaniem jest szczelny obieg tego surowca i zmniejszenie produkcji jednorazowych pojemników.

Recykling plastiku w Polsce

Plastik jest kolejną niezwykłą technologią wynalezioną przez człowieka. Sprawia, że żyje się nam wygodniej. Ale z drugiej strony jest rosnącym problemem dla naszego zdrowia i środowiska. Kluczem do problemu jest recykling. A jak ten wygląda w Polsce?  

wskaźnik recyklingu plastiku w UE

(źródło: Eurostat)

Tylko ok. 40% opakowań z tworzyw sztucznych jest poddawana recyklingowi w Polsce. To mniej niż średnia w Unii Europejskiej. W naszym kraju rocznie wykorzystuje się 3,5 miliona ton plastiku. Prawie 30% z tego zostaje wykorzystane przy produkcji opakowań (czyli ok. 1,2 miliona ton). Duża część idzie też do sektora budowlanego oraz po prostu jest wykorzystywana przy artykułach gospodarczych codziennego użytku.

 Co więcej statystyki z lat 2013-2017 pokazują, że wykorzystanie plastiku do produkcji opakowań w Polsce stale rośnie. W tym okresie zwiększyło się ono aż o 20%. 

Recykling plastiku w Europie i na świecie

W 2015 roku produkcja plastiku na świecie wyniosła 322 milionów ton. W europie było to 58 milionów ton. Już rok później, produkcja wyniosła odpowiednio 380 mln ton i 60 mln ton tworzyw sztucznych. 

Według danych eurostatu (w 2016 roku) na jednego mieszkańca UE przypadało średnio 170 kg odpadów plastikowych. W Polsce to średnio 35 kg na jednego mieszkańca, za to w Niemczech już 221 kg. 

zmiana poziomu recyklingu w UE (2006-2017)

(źródło: Eurostat)

Średnia UE w odzysku tworzyw sztucznych, rośnie z roku na rok. Jest to jednak nadal zbyt mało, aby powstrzymać negatywne skutki zanieczyszczenia przyrody plastikiem.

Co można zrobić, aby poprawić recykling plastiku?

Poważnie do problemu podeszła Unia Europejska uchwalając szereg rozporządzeń, które mają poprawić poziom odzysku odpadów i zoptymalizować łańcuch produkcji plastikowych pojemników. W 2021 roku wchodzi w życie Dyrektywa Plastikowa oraz podatek od plastiku.

Pierwsze rozwiązanie wykluczy z obiegu takie plastikowe utensylia jak jednorazowe naczynia, tacki, sztućce czy słomki, które można zastąpić bardziej trwałymi przedmiotami. Drugie sprawi, że recykling tworzyw sztucznych stanie się bardziej opłacalny na zasadach rynkowych. 

Oczywiście regulacje prawne są najsilniejszym motorem do poprawy sytuacji. Wystarczy zauważyć, że np. wprowadzenie opłat za reklamówki sprawiło, że w supermarketach bez trudu znajdziemy bardziej ekologiczne torby papierowe na zakupy. Warto jednak promować też akcje społeczne takie, które pomagają konsumentom, w sposób bardziej świadomy, wybierać produkty plastikowe.

Wiele nadziei wiąże się też z pojemnikami ekologicznymi, które podlegają samodzielnemu rozkładowi. Są to np. opakowania biodegradowalne i kompostowalne. Gdyby udało się je rozpowszechnić, problem zalegających śmieci z tworzyw sztucznych stałby się łatwiejszy do opanowania.

Branża opakowań szykuje się na ekologiczne zmiany

Patrząc na poziom recyklingu plastiku w Polsce, nadal jest wiele do poprawienia. Na szczęście unijne rozporządzenia zmuszają rynek do proekologicznych zmian. Jest to wyzwaniem dla branży opakowań. Przedsiębiorcy już wcześniej samodzielne rozpoczęli wprowadzać bardziej przyjazne dla środowiska produkty. 

Rośnie popularność ekologicznych pojemników. Na rynku łatwiej znaleźć biodegradowalne alternatywy. Co więcej pojawiają się nawet jadalne opakowania. Być może pomysłowość naukowców przyniesie nam oryginalne rozwiązanie dla problemu plastiku.

Jak zapakować prezent?

Pakowanie paczek niewiele różni się od pakowania prezentów. W pierwszym chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie zawartości. W drugim o estetyczne wykończenie. Warto zatem zaopatrzyć się w odpowiednie akcesoria do pakowania. Podpowiadamy jak zapakować prezent i na co warto zwrócić uwagę!

Co jest potrzebne do zapakowania prezentu?

Możliwość obdarowania bliskich jest bezcenna. Uśmiech dziecka lub kogoś bliskiego rozpakowującego prezent, wynagradza trud włożony w świąteczne przygotowania. Jak zatem przygotować się do pakowania prezentów? Oto, czego będziemy na pewno potrzebowali:

 • papier do pakowania,
 • nożyczki,
 • taśmy klejącej,
 • wstążki, sznurek papierowy lub inny element na ostatni szlif w dekoracji. 

Jak widać niewiele potrzeba, aby zapakować prezent. Wystarczy, trochę materiału, taśmy i jakieś ładne wstążki. Oczywiście można dołączyć więcej elementów dekoracyjnych. Jednak warto zachować umiar. Prostota i klasyczny styl opakowania prezentowego będzie dobrym tłem dla jego kluczowej zawartości. 

Jak ładnie zapakować prezent?

Dla osób ceniących sobie prostotę, mamy dobrą wiadomość. Żeby ładnie zapakować nie trzeba wcale fikuśnych ozdób i ponadprzeciętnych zdolności manualnych. Wybieramy odpowiedni papier. Może być to być specjalny papier prezentowy. Możemy też wykorzystać prosty papier do pakowania. Będzie się idealnie nadawał, do tego, aby uzupełnić go własnymi rysunkami.

Taraz trzeba tylko odmierzyć powierzchnię papieru. Zawijając prezent, uważajmy na boki opakowania. Musimy je zawinąć w kopertę i zakleić taśmą lub klejem. Zwykła przeźroczysta taśma biurowa może być zastąpiona taśmą dwustronną. Ukryjemy ją w ten sposób, dzięki czemu nasz prezent będzie wyglądał lepiej.

Na koniec zostaje wykończenie całej dekoracji. Możemy użyć do tego wstążki materiałowe, sznurka albo kokardy. Ważne, aby pakując prezent pozostawać konsekwentnym, co do kolorów ozdób. 

Jak zapakować niebanalny prezent?

Co zrobić, gdy mamy do zapakowania duży, niewymiarowy prezent? Idealne zastosowanie znajdzie tu folia do pakowania. Potrzebna będzie nam też stabilna podstawa. Może to być specjalny koszyk. Możemy też wziąć zwykły karton, z którego wytniemy okrągłą podstawę. Wystarczy teraz ułożyć na niej prezent, i owinąć wokół niego folię. Na koniec zabezpieczyć wszystko kawałkiem ozdobnego sznurka. 

Jak zapakować pieniądze na prezent?

Gotówka jest uniwersalnym prezentem, z którego ucieszy się każdy obdarowany. Tylko jak wręczyć taki prezent, aby było to właściwe i odpowiednie? Może wystarczyć klasyczna koperta biurowa. Ale skoro wybraliśmy jeden z najmniej wyrafinowanych sposobów na prezent, warto postarać się go urozmaicić.

Możemy na przykład wrzucić pieniądze do szklanego słoika i wypełnić go słodkościami. Pomysłowym rozwiązaniem może być zakup pudełka do pizzy i wyłożenie jego środka pieniędzmi w taki sposób, aby przypominały majstersztyk włoskiej kuchni. Całość można też estetycznie zapakować. W rozwiązaniach ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

Jak zapakować prezent bez szkód dla środowiska?

Opakowanie prezentu trafi w końcu i tak do kosza ze śmieciami. Pamiętajmy zatem, aby zadbać też o środowisko. Wybierzmy takie akcesoria do pakowania, które nie będą obciążeniem dla przyrody. 

Szukajmy produktów papierowych. Zamiast folii bąbelkowej, prezent może zabezpieczyć równie dobrze sizal (sianko do pakowania). Jest ekologiczny, a w dodatku bardzo ładnie wygląda. Można wybrać go w odpowiednim kolorze. Kokardę ze sztucznego materiału możemy zastąpić rafią (palmą bambusową). 

Sizal i rafia idealnie sprawdzą się przy pakowaniu (nie tylko prezentów). Sięgnijmy po nie, aby zadbać nie tylko o naszych bliskich, ale i o środowisko. 

Przy pakowaniu nie zapomnijmy o najważniejszym

Łatwo jest zapomnieć, że opakowanie jest tylko drugoplanowym bohaterem. Dlatego, oprócz jego estetyki i praktyczności pamiętajmy o tym, że to jego zawartość będzie najważniejsza. Samo opakowanie prawdopodobnie trafi na śmieci. Miejmy zatem też na uwadze, aby po świątecznej gorączce, zadbać o środowisko. Będzie to doskonały prezent zrobiony samemu sobie i wszystkim wokół.

W co najlepiej zapakować jedzenie na wynos?

Zbliżające się święta mogą być dla branży gastronomicznej kołem ratunkowym. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji postawione zostały bary i restauracje. Dlatego można mieć nadzieję, że wielu klientów postawi w Boże Narodzenie na jedzenie z dowozem. Możemy w ten sposób pomóc swoim ulubionym punktom gastronomicznym. A co te mogą zrobić, aby nie zawieść swoich klientów? Na przykład wybrać takie opakowania na wynos, które zadowolą wszystkie zmysły konsumentów.

Jakie pojemniki cateringowe najlepiej wybrać?

Jedzenie na dowóz stało się ostatnią deską ratunku dla gastronomii. Okres świąteczny może zachęcić wielu klientów do skorzystania z cateringu. Restauracje, które specjalizowały się w serwowaniu posiłków na miejscu powinny uważać, aby nie popełnić błędu, który będzie kosztował zaufanie wiernych klientów. Jakie opakowania najlepiej się sprawdzą w tym zadaniu? 

Sklep Unipack oferuje pełną gamę opakowań i pojemników dla gastronomii. Znajdziemy tu oczywiście też wszystko, co przyda się w przygotowaniach do zamówień jedzenia na wynos. 

 • Menuboxy – to jednorazowe pojemniki niezbędne dla gastronomii i cateringu. Mogą być wykonane ze styropianu lub kartonu. W każdym przypadku charakteryzują się dobrą izolacją termiczną. Są wytrzymałe. A kartonowe menuboxy w dodatku wyglądają estetycznie oraz są przyjazne dla środowiska.
 • Opakowania na sałatki lub surówki – w ramach świątecznych przygotowań są niezbędnym wyposażeniem każdej restauracji i cateringu. Mogą być różnego kształtu i rozmiaru. Wykonane z plastiku, tektury lub papieru pozwalają dostosować się do różnych gustów.
 • Pojemniki na zupy wykonane są z tworzyw sztucznych, papieru, ekologicznej pulpy trzcinowej lub styropianu. Jeżeli zależy nam na 100% szczelności, idealnie spełnią to zadanie pojemniki do zgrzewu
 • Pojemniczki na sosy lub inne dodatki. Do wyboru są pojemniki z różnych tworzyw i dla wielu pojemności. Mogą być przezroczyste albo kolorowe. Niezależnie od tego na jaką estetykę zdecydujemy w swoim cateringu pozwolą zachować najlepsze właściwości jedzenia.

Przy dużym zamówieniu na wynos koniecznie będą torby do wygodnego transportu całego zestawu. Warto postawić na ładne i ekologiczne torby papierowe, które dorównują wytrzymałością torbą z tworzyw sztucznych. Na trudne warunki atmosferyczne najlepiej nadadzą się za to torby foliowe.

Przy tak dużym wyborze, możemy mieć problem z wyborem odpowiedniego zestawu opakowań do cateringu. Z jednej strony musimy mieć na uwadze ich praktyczność, z drugiej strony trzeba pamiętać o gustach klientów.

Estetyczne opakowania na wynos – czyli jakie?

Wrażenia kulinarne, to nie tylko smak i zapach, ale i wygląd. Nie możemy pozwolić na to, aby jedzenie dostarczone na wynos, było nieestetyczne. Na szczęście, dzięki różnym rodzajom pojemników do wyboru, mamy okazję dostosować je do gustów naszych klientów.

Na przykład opakowania styropianowe idealnie spełniają swoje praktyczne zadanie. Jednak ustępują wyglądem pojemnikom zrobionym z plastiku. Bogactwo oferty utrudnia wybór między naczyniami z tworzyw sztucznych a tymi papierowymi. Te ostatnie wyglądają zawsze elegancko.   

Chcesz zadbać o środowisko? Wybierz ekologiczne opakowania

Nawet jeśli o gustach się nie rozmawia, to coraz częściej słyszymy, że konsumenci rzeczywiście przykładają dużą wagę do ekologii. Aby zyskać ich uznanie – przy jedzeniu na wynos – kluczowe będzie zaopatrzenie się w pojemniki biodegradowalne

Opakowania ekologiczne mają nie tylko estetyczny i naturalny kolor. Poddane kompostowaniu ulegają rozkładowi, dzięki czemu nie zanieczyszczają środowiska. A jak z ich praktycznością? Nie ustępują pojemnikom z tworzyw sztucznych. Nadają się do przewożenia żywności suchej, mokrej i tłustej. 

Dania na dowóz w ładnych i bezpiecznych opakowaniach

Rozmaitość pojemników na wynos umożliwia dostosowanie ich do naszych potrzeb. Pamiętajmy, że wszystkie opakowania do żywności muszą spełnić odpowiednie wymagania. Dlatego różnice w ich funkcjonalności mogą być dla nas drugorzędne. Każde nada się do transportu żywności. 

Jeśli chodzi o dostarczanie zup na wynos, niezawodną szczelność zapewnią opakowania do zgrzewu. Ale jeśli nie mamy odpowiedniego sprzętu, możemy zaufać standardowym pojemnikom z dopasowanym wieczkiem.

A co z bezpieczeństwem? W czasie pandemii każdy lokal gastronomiczny musi dopilnować przestrzegania najwyższych standardów sanitarnych. W końcu dla restauracji to być albo nie być. Dlatego personel jest wyposażony w środki dezynfekujące, maseczki przyłbice. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie zamawiać jedzenie na wynos.

Inne akcesoria do jedzenia na wynos

Gdy mamy już zorganizowany zestaw potrzebnych naczyń jednorazowych do cateringu, pozostaje zastanowić się, czy nasi klienci nie będą potrzebowali sztućców. W związku z tym, że większość dostaw będzie przywożona do domów, inne akcesoria mogą być zbędne. Ale warto sprawdzić, czy np. nie lepiej wyposażyć się np. w ekologiczne sztućce

Klienci mogą pomóc gastronomii – wybierajmy jedzenie na wynos

Okres świąteczny to doskonała okazja dla nas konsumentów, aby pomóc gastronomii w trudach pandemii. Nie tylko możemy w ten sposób uratować swoje ulubione lokale. Pomożemy też wszystkim, którzy pracują w tej branży. A wszystko to, łącząc przyjemne z pożytecznym. Oszczędzając czas na przygotowania dań świątecznych, zyskamy go więcej dla bliskich.

Opakowania foliowe – zarówno praktyczne i ekologiczne?

Spotykamy się z nimi codziennie, w sklepie, w pracy, w domu i na ulicy. Dzięki swojej użyteczności, opakowania foliowe znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu. Ich sukces odbija się jednak na kondycji środowiska. Dlatego coraz częściej mówi się o ograniczeniu ich użycia. Ale to nie takie łatwe, bo zazwyczaj folia jest niezastąpiona. Kiedy opakowania foliowe są najbardziej przydatne? I co można zrobić, żeby były one bardziej eko? Zobaczmy!

Jakie są rodzaje opakowań foliowych?

Czy każda “foliówka” wygląda dla ciebie tak samo? Pewnie tak, choć codziennie natykamy się na różne torby foliowe, worki, reklamówki, jednorazowe “zrywki” czy koszulki foliowe. W rzeczywistości do ich wytworzenia wykorzystać można wiele rodzajów tworzyw.  Poznamy to po symbolu na opakowaniu:

 • 1 to PET, czyli politereftalan etylenu.
 • 2 to HDPE (high density polyethylene), czyli polietylen o wysokiej gęstości. Jest przezroczysty, elastyczny i tani w produkcji, dlatego najczęściej robi się z niego popularne “zrywki”.
 • 3 to PVC, czyli polichlorek winylu.
 • 4 to LDPE, czyli polietylen o niskiej gęstości, który charakteryzuje się mniejszą przejrzystością, a folia jest grubsza i mocniejsza. Produkuje się z niego opakowania spożywcze oraz worki na śmieci.
 • 5 to PP znany jako polipropylen wielokrotnego użytku. Zaraz obok HDPE najbezpieczniejsze tworzywo sztuczne dla człowieka.
 • 6 to PS (polistyren). W formie spienionej to popularny styropian.
 • 7 to wszystkie inne tworzywa.

Jak widać każdy symbol na opakowaniu oznacza inne właściwości dla folii. Dla naszego zdrowia najlepsze są HDPE oraz PP. Za to unikać należy produktów, które posiadają symbol ze znakiem 6 a już na pewno 7. Pod tym ostatnim często kryje się substancja Bisfenol A (BSA), który może prowadzić do poważnych chorób.

Czy folia jest ekologiczna?

Widok reklamówki na dnie Rowu Mariańskiego, który napotkali badacze, daje do myślenia. Świadomość konsumentów zaczyna się zmieniać. Jednak trudno walczyć z nawykami. Szczególnie, gdy popularne foliówki są po prostu wygodniejsze i bardziej praktyczne. Ale czy intuicja, że torba foliowa jest nieekologiczna ma faktyczne podstawy?

Coraz częściej spotykamy się z przekazem, że plastik jest zły. Ale zastąpienie go nie jest proste. Na przykład opakowania papierowe ulegają łatwo biodegradacji. Jednak ich produkcja i transport są kosztowniejsze dla środowiska niż ma to miejsce przy pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Co więcej są sytuacje, w których opakowań foliowych nie da się praktycznie zastąpić. Są odporne na deszcz i zmienne warunki atmosferyczne. Cechują się wytrzymałością i poręcznością. Głównym problemem związanym z foliówkami jest dziurawy system ich recyklingu.

Gdyby udało się stworzyć gospodarkę odpadami o obiegu zamkniętym, to worki foliowe i inne opakowania przestałyby się kojarzyć z górami niekontrolowanych śmieci. Na szczęście działania w tym kierunku podjęła już Unia Europejska. Konsumenci jak i producenci opakowań foliowych z niecierpliwością czekają na to, co przyniesie Dyrektywa Plastikowa.

Idealne rozwiązanie – tworzywa biodegradowalne?

Osoby, które alergicznie reagują na kolejne odgórne regulacje, pokładają nadzieję w rozwoju technologii produkcji ekologicznych pojemników. Rzeczywiście rezultaty pracy naukowców są obiecujące.

Na przykład świetnym rozwiązaniem mogą być opakowania biodegradowalne. Rozkładają się znacznie szybciej niż tworzywa konwencjonalne np. w warunkach kompostowania. Nie uwalniają przy tym, żadnych substancji szkodliwych dla środowiska. Mając kompostownik, możemy w ten sposób stosować pojemniki kompostowalne i chronić środowisko.

A gdzie haczyk? Bo jakiś musi być, prawda? Minusem takich tworzyw biodegradowalnych jest np. to, że trzeba im zapewnić właściwie warunki do rozkładu. Inaczej mogą ulec tylko częściowej degradacji. A wtedy zostajemy z mniejszym, ale bardzo szkodliwym dla żywych istot problemem.

Opakowania foliowe – zastosowanie

Funkcjonalność pojemników z tworzyw sztucznych jest wszechstronna. Jedzenie przechowywane w folii dłużej zachowuje przydatność do spożycia. Worki foliowe nadają się do przechowywania substancji sypkich, stałych i płynów. Dzięki przezroczystości od razu widać, co znajduje się w środku pojemnika. Nic dziwnego, że znalazły one zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Poza tym opakowanie jest też idealnym miejscem na reklamę. Możemy w łatwy sposób umieścić tam logo naszej firmy lub dane kontaktowe. Co więcej sposób produkcji folii, pozwala ją dostosować do naszych oczekiwań i wywoływać pożądane wrażenie u klienta. Folia może być kolorowa, gruba, cienka, elastyczna – dzięki temu przy dotyku może tworzyć różne doświadczenia. 

Opakowania foliowe znajdą zastosowanie w pracy – np. koszulki foliowe. Albo w transporcie – folia bąbelkowa, która świetnie zabezpiecza delikatne przedmioty. Są też niezbędne w życiu codziennym. Kanapki dla dzieci pakujemy w worki śniadaniowe, a pojemniki strunowe ułatwiają nam segregację różnych przedmiotów. Folia ma tak szeroki wachlarz funkcji, że nie sposób wymienić je wszystkie.

Torby foliowe a prawo

W 2019 roku weszła w życie opłata recyklingowa, która objęła podatkiem wszystkie torby i worki foliowe (poza tzw. “zrywkami”). Do każdej reklamówki trzeba doliczyć 25 groszy opłaty. Za jednym ruchem wzrosła świadomość konsumentów na temat foliówek oraz ich cena. 

Podobny cel ma też uchwalona już dyrektywa plastikowa, która ma w 2021 roku usunąć z przestrzeni plastikowe pojemniki jednorazowe, które mają swój ekologiczny zamiennik. Dzięki temu znikną m.in. plastikowe talerzyki i sztućce, których widok dobrze jest znany na polskich plażach.

Jednak same regulacje to za mało. Istnieje też ryzyko, że odniosą one odwrotny skutek do zamierzonego. Dlatego tak ważne jest, aby nie porzucać badań nad opakowaniami ekologicznymi. Prace nad gospodarką o obiegu zamkniętym oraz ekologiczne, inteligentne opakowania mają wspólny cel – lepsze życie nas wszystkich.

Wady i zalety opakowań foliowych

Wszechstronność zastosowań, które mają opakowania foliowe to nie efekt przypadku. Są one wytrzymałe, wygodne, odporne na warunki atmosferyczne i często estetyczne. Znajdują zastosowanie w życiu codziennym i przemyśle. 

Trwałość opakowań foliowych jest zarówno ich wadą jak i zaletą. Można je wykorzystywać wielokrotnie, ale zazwyczaj znajdują swoje zastosowanie raz… i trafiają do kosza. Na szczęście rozwój technologii pozwala nam korzystać z opakowań ekologicznych, które samoistnie ulegają rozkładowi. Wystarczy zapewnić im odpowiednie warunki. 

Niestety nawet takie opakowania ekologiczne, nie zawsze ulegają całkowitej degradacji. Aby uniknąć zamiatania problemu zanieczyszczenia środowiska plastikiem, tworzone są różne regulacje prawne. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale pokazuje, że używanie plastiku niesie ze sobą wiele ukrytych kosztów. Warto zatem o nich pamiętać idąc do sklepu

P&G Proffesional – PROCTER & GAMBLE

 

P&G Proffesional to oddział PROCTER & GAMBLE zajmujący się produktami do zastosowań profesjonalnych. To jedna z wiodących firm na rynku, dostarczająca wysokiej jakości asortymentu dla biznesu.

www.pl.pg.com

DUNI

Uni-Pack jest bezpośrednim dystrybutorem firmy DUNI, specjalizującej się od wielu lat w nowoczesnych rozwiązaniach dla firm przygotowujących posiłki oraz restauracji i firm cateringowych.

www.duni.com

SANECHEM

Producent profesjonalnych preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji dla branży spożywczej oraz konstruktor urządzeń do mycia i dezynfekcji.

Do pobrania informacje szczegółowe o produktach. 
Komplet spakowany w pliku ZIP ok. 8 MB
 

www.sanechem.pl

Diversey Polska

Diversey Polska – globalny lider na rynku profesjonalnych rozwiązań z zakresu higieny, czyszczenia, mycia 
i dezynfekcji w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Do pobrania informacje szczegółowe o produktach. 
Komplet spakowany w pliku ZIP ok. 84 MB
 

www.diverseysolutions.com

MERX TEAM

MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o. – wyłączny przedstawiciel szwedzkiej firmy Merx Team AB – importer stałego wyposażenia gastronomicznego, właściciel znanej na całym świecie marki „Exxent”.

www.merxteam.com

SüdzuckerPolska S.A

SüdzuckerPolska S.A. jest częścią europejskiego koncernu Südzucker, największego producenta cukru 
w Europie. 

Głównym produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną od 16 lat marką „Cukier Królewski”, którą konsumenci czterokrotnie wyróżnili Złotym Laurem Konsumenta oraz tytułem Lidera Dekady (2004-2014). 
Pod szyldem marki znaleźć też można cukier trzcinowy, kandyz oraz szeroką gamę produktów przeznaczonych do wypieków np. cukier puder, perlisty czy kryształ gruby. 

Jako ekspert w zakresie produktów porcjowanych dla sektora Foodservice, Südzucker Polska S.A. kompleksowo odpowiada na potrzeby rynku. 
W ofercie porcjowanej znaleźć można m.in.: cukier, przyprawy, herbatniki karmelizowane, dodatki do ciepłych napojów, miód, szeroki wybór dżemów, krem do smarowania z orzechami i wiele innych. 
Na specjalne zamówienie artykuły znakowane są marką własną klienta.

COVERIS

Oferujemy opakowania firmy Coveris (dawniej Pregis Rigid Packaging Ltd. i Kobusch UK Ltd.), specjalizującej się m.in. w produkcji termoformowanych opakowań z surowców wtórnych (rPET), będących ciekawym i praktycznym uzupełnieniem wzornictwa oraz ekologicznych rozwiązań na polskim rynku.

SCA – produkty marki TORK


Światowy potentat celulozowy SCA znany w Polsce z marki TORK produkuje dla Państwa artykuły higieniczne, czyszczące oraz serwetki z Państwa logo.

Nowa seria produktów Świeżość na dziesiątkę


Jesteśmy jednym z autoryzowanych dystrybutorów firmy Inline, europejskiego oddziału wiodącego producenta jednorazowych opakowań z folii OPS do żywności na rynku amerykańskim.

Sam Syrop

Sam Syrop powstaje w tradycyjny sposób z naturalnych składników, dzięki którym smakuje tak prawdziwie! Sam Syrop nie lubi towarzystwa sztucznych aromatów, konserwantów i barwników. Nadaje się jako dodatek do kawy, drinków, likierów, lodów itp.

www.samsyrop.pl/

One&Only

Uni-Pack jest przedstawicielem marki One&Only firmy Market Grounds w Polsce.

www.one-only.pl/

TEAHOUSE EXCLUSIVES ekskluzywne herbaty dla gastronomii


Teahouse Exclusives to herbata wysokiej jakości 
w innowacyjnym wydaniu. Odkryj trzy ekskluzywne linie produktów – prawie 50 odmian herbat i szeroką gamę akcesoriów. Wysokiej jakości czarne i zielone herbaty Luxury Tea Bag i Luxury Loose zbierane są ręcznie według tradycyjnej metody „dwa liście i pączek”. Doskonałe herbaty dla gastronomii.

https://www.sklep.teahouse-exclusives.pl

Huhtamaki


Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem polskiego oddziału Huhtamaki, światowego lidera w branży opakowań dla gastronomii.

www.huhtamaki.pl

Colpac

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Colpac w Polsce, która od początku istnienia, czyli od ponad 70 lat, oferuje pełen zakres usług związanych z branżą opakowań. Colpac jest jednym z wiodących w świecie projektantów i producentów innowacyjnych opakowań kartonowych, głównie dla przemysłu spożywczego.

PLANGLOW

Oferujemy produkty firmy Planglow Ltd. będącej uznanym dostawcą niskonakładowych etykiet samoprzylepnych w arkuszach i rolkach oraz opakowań biodegradowalnych dla gastronomii, charateryzujących się różnorodnym wzornictwem oraz wysoką jakością wykonania. Możliwość zamawiania niewielkich ilości sprawia, że oferta jest skierowana także  do mniejszych odbiorców.

www.planglow.com

Gazela biznesu dla firmy unipack w 2016

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm.

Wyróżnienie odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność przedsiębiorstw, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę nawet wśród znacznie większych konkurentów.

Uwaga! Zmiana godzin pracy

Informujemy, że od 01.07.2017 nasze biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Copyright 2021 - All Rights Reserved